Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπλοΐας (EASA)

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπλοΐας (EASA) (24-3-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπλοΐας (EASA) (24-3-2022)

Σύμφωνα με το Α.Π.1792/14-03-2022 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε Ε), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπλοΐας (EASA) δημοσιεύει τις ακόλoυθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία:

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η             Θ Ε Σ Η            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Σ

E A S A / A D / 2 0 2 2 / 0 0 1, Medical Expert (Flight Standards Directorate/ Air Crew & Medical Department), 06-04-2022 (23.55 ώρα Κολωνίας)

E A S A / A D / 2 0 2 2 / 0 0 2, ATM/ANS Expert (Executive Directorate/ Air Traffic Department-ATM Standards & Implementation), 06-04-2022 (23.55 ώρα Κολωνίας)

Πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ανωτέρω Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας:

https://www.easa.europa.eu

Επίσης η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ως άνω Υπηρεσία.

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

-Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης

-Γραφείο Γενικού Γραμματέα

-Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπλοΐας (EASA) (24-3-2022), με ΑΔΑ: ΨΔΕΟ46ΜΤΛ6-ΨΔ3

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης