Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού (EPSO) λογότυπο

Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμού από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) (24-3-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμού από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) (24-3-2022)

Σύμφωνα με το Α.Π.1801/14-03-2022 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη διαγωνισμού για Διοικητικούς υπαλλήλους στον τομέα του Ελέγχου στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο με έδρα το Λουξεμβούργο, με στοιχεία:

EPSO/AD/399/22 Administrators in the field of Audit (AD7)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 12η Απριλίου 2022, 12:00 τ.ώ. Βρυξελλών.

Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και τον τρόπο υποβολής της αίτησης μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/9339/description_el

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμού από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) (24-3-2022), με ΑΔΑ: Ψ7ΠΜ46ΜΤΛ6-ΤΣΞ

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης