Διευκρινήσεις ΠΔΜ

Ανακοίνωση παροχής Διευκρινήσεων και μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης αυτών

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση παροχής Διευκρινήσεων και μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης αυτών

Ανακοίνωση παροχής Διευκρινήσεων και μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης αυτών

Σας πληροφορούμε ότι, με την αριθ. 186298/25-11-2022 (ΑΔΑ 5Χ7Ζ7ΛΨ-ΠΣ8) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας μετατέθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την 10 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00 και η αποσφράγιση για την 16 Ιανουαρίου 2023.

Ενώ με την ίδια ανωτέρω απόφαση διευκρινίστηκαν τα κατωτέρω:

1. Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών (ηλικία DOT) που θα φέρει το όχημα κατά την παράδοσή του, να μην είναι προγενέστερη των δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Τα ελαστικά θα είναι καινούρια και όχι από αναγόμωση.

2. Ο αλατοδιανομέας να διαθέτει σύστημα ρύθμισης ποσότητας και διαμέτρου διανομής του άλατος οι δε τιμές τους να επιλέγονται από τον χειριστή του μηχανήματος ανεξάρτητα από την ταχύτητα κίνησης του οχήματος.

3. Την ενσωμάτωση του φύλλου συμμόρφωσης στα τεύχη του διαγωνισμού για την διευκόλυνση του έργου της επιτροπής διαγωνισμού της υπόψη προμήθειας.

Για οποιεσδήποτε νέες αποφάσεις σχετικά με τον διαγωνισμό θα υπάρξουν νεότερες
ανακοινώσεις.

Η Προϊστάμενη

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Καλπάκη Βαϊα

 

 

Να θυμίσουμε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης Δ/νσης Διοίκησης (2022):

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να προχωρήσει σε ανάθεση της προμήθειας ελαστικών, για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Ο προϋπολογισμός της εν λόγο ανάθεσης θα ανέλθει στο ποσό των 26.034,80 €, συμπεριλαμβανομένου. ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Μ, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση. Πληροφορίες για τις προδιαγραφές και τα λοιπά τεχνικά θέματα θα δίνονται από την Δ.Τ.Ε Έδρας στο τηλ. 2461351210.

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές στο Παράρτημα της παρούσης.

Σε περίπτωση που κάποιο είδος κριθεί ελλαττωματικό ή ακατάλληλο ο υποψήφιος οφείλει να το αντικαταστήσει, με δικά του έξοδα άμεσα.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε να προσκομίσετε, εφόσον ενδιαφέρεστε, σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι τις 21/11/2022 και ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στη Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσης τιμή (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Μαζί με την προσφορά θα συνυποβληθούν

1. Έγγραφη Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο στη παρούσα Υπόδειγμα
Οικονομικής Προσφοράς.

2. Φορολογική Ενημερότητα

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα

4. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ (Ταμείο Κύριας Ασφάλισης),

5. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου

Σημείωση: Για τις ως άνω 4 και 5 περιπτώσεις τα δικαιολογητικά αφορούν Α) σε περίπτωση εταιρειών: Α.Ε του Προέδρου και Δ/νων Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση Ο.Ε, Ε.Π.Ε και ΙΚΕ του διαχειριστή/στων ή του νόμιμου εκπροσώπου όπως έχει οριστεί στο καταστατικό τους και Β) σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ατομικής επιχείρησης για το φυσικό πρόσωπο.

 

Συνημμένα:

  • Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης Δ/νσης Διοίκησης (2022) (pdf) και
  • Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (docx)

 

diakirixi-2022-promitheia-elastikon-kozani-pdm