Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιας θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών

Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιας θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιας θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ και Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 84-86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως ισχύουν,

β) της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 424 και του άρθρου 115 του ν.4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α΄31),

γ) της παρ.3 του άρθρου 79 του ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 53),

δ) της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

ε) της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις» (A΄ 223),

στ) του άρθρου 24 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143),

ζ) του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» (Α΄ 39), όπως ισχύει.

2. α) το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄2)

β) την αριθ. 58591/9.8.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση καθηκόντων σε θέση μετακλητής Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 593),

γ) την αριθ. 46579/19.08.2022 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών περί τοποθέτησης, από 19.08.2022, του Θεοχάρη Λαλάκου του Νικολάου, μονίμου υπαλλήλου του Διπλωματικού Κλάδου με τον βαθμό Πρέσβεως, στη θέση του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών όπου ανήκει η προκηρυσσόμενη θέση (Υ.Ο.Δ.Δ. 741),

δ) την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23459/25.9.2014 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αποδεκτών βασικών τίτλων σπουδών και πρόσθετων προσόντων για την πλήρωση των οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης με οικονομικές ή και οικονομικές αρμοδιότητες» (Β΄ 2595), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. ν. 4464/2017 (Α΄ 46),

ε) την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16.12.2016 υπουργική απόφαση «Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων» (Β΄ 4123), όπως ισχύει,

στ) την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.38337/6.11.2019 υπουργική απόφαση «Σύσταση και ανασυγκρότηση τριών (3) Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) στο Υπουργείο Εσωτερικών» (Β΄ 4170), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις με αριθ: ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.4418/29.01.2020 (Β΄327), ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.21486/19.11.2020 (Β΄5258), ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.9884/28.05.2021 (Β΄2445) και ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.18132/22.09.2021 (Β΄ 4480),

ζ) την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/ΟΙΚ:2092/14.01.2020 (ΑΔΑ: ΨΧ8246ΜΤΛ6-ΙΙΒ) απόφαση «Ορισμός Μελών Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26′)», όπως ισχύει.

3. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54 /2611/9356/25.6.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει» (ΑΔΑ: ΨΘΓΚ46ΜΤΛ6-7ΓΔ).

4. Το γεγονός ότι με τον ν.4781/2021 συστάθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών η ΣΤ-Β΄ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ), ο Προϊστάμενος της οποίας είναι ο Προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών και έχει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από το άρθρο 115 του ν. 4781/2021 και από τη σχετική κείμενη νομοθεσία, ιδίως από τον ν. 4270/2014, και ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με την πρόβλεψη της περ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 424 του ν.4781/2021, με τη διαδικασία των άρθρων 24 του ν. 4270/2014 και 84-86 του ν. 3528/2007.

5. Το ειδικό περίγραμμα θέσης εργασίας της προκηρυσσόμενης θέσης που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

6. Την επείγουσα ανάγκη πλήρωσης της ανωτέρω οριζόντιας οργανικής θέσης ευθύνης, στην οποία έχει τοποθετηθεί προς διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης επιλογής Προϊσταμένου, η υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών Θηρεσία – Παρασκευή Αγγελάτου, Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

Προκηρύσσουμε την κάτωθι θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών:

ΣΤ-Β΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γ.Δ.Ο.Υ.) (άρθρο 115 του ν. 4781/2021, Α΄31)

Συνημμένα:

Η Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιας θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει, με ΑΔΑ: ΨΙΡ646ΜΤΛΗ-ΤΞΔ

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης