Επιτροπές

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ενημέρωση Πολιτών

Κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/23-12-2017 τ.Β’) απόφαση του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, την Εγκύκλιο 6 με αρ.πρωτ.Δ11/οικ.82/28-03-2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών και το ΦΕΚ 1511/02-05-2018, τ.Β’, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8 του άρθρου 221 του Ν.4412/16.

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/23-12-2017 τ.Β’), ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ., με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 40079/1721/07-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΚΓ7ΛΨ-ΦΧΡ) Απόφαση του Αν/τη Διευθυντή της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης είναι τριμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

  1. Στυλιανή Γεωργιάδου, Πολ. Μηχανικός με Α’ β.
  2. Σοφία Χαραλαμπίδου, ΔΕ Τεχνικών με Β’ β.
  3. Ευαγγελία Παπαϊωάννου, ΤΕ Γραφικών Τεχνών με Α’ β.

Η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών των κάτωθι έργων:

«Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της Οδικής Ασφάλειας της δευτερεύουσας Επαρχιακής Οδού Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας προς Λιβαδερό έως όρια Π.Ε. Λάρισας», προϋπολογισμού: 593.000,00 € με Φ.Π.Α.

«Επισκευή και συντήρηση οδοστρώματος στην Επ.Οδό (7) από διασταύρωση Ε.Ο.(3) Κοζάνη – Λάρισα προς όρια Π.Ε. Γρεβενών», προϋπολογισμού: 600.000,00 € με Φ.Π.Α.

«Συντήρηση φθορών του Οδικού Δικτύου Παλαιογράτσανου – Καταφυγίου», προϋπολογισμού: 340.000,00 € με Φ.Π.Α.

«Κατασκευή τεχνικού για την απορροή των ομβρίων υδάτων του Επαρχιακού δρόμου ¨Διασταύρωση Ε.Θ.Ο. – Κοζάνη – Λάρισα προς Αυλές – Ρύμνιο – Αιανή¨στο ύψος του οικισμού Αυλών», προϋπολογισμού: 125.000,00 € με Φ.Π.Α.

Οι κληρώσεις των ανωτέρω έργων θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (kozani.pdm.gov.gr).