Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Συνοπτικός Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας – ΖΕΠ και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Συνοπτικός Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας – ΖΕΠ και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Αρ. Διακήρυξης: 21/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου: 171244/14421/21-09-2018

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν διάθεση από το Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Δημοκρατίας 27, Ημιόροφος Γραφείο 25

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση:

https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 των φορέων 072 στους ΚΑΕ 0875 Και τον Φορέα 073 στους ΚΑΕ 0875

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90911200-8

Προσφορές υποβάλλονται είτε για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας – ΤΜΗΜΑ 2 είτε για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – ΤΜΗΜΑ 1 είτε και για για τα δύο προαναφερόμενα Τμήματα.

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται όλα τα μηχανικά μέσα, τα εργαλεία, τα υλικά καθαρισμού (απορρυπαντικά, σάκοι απορριμμάτων, χαρτί υγείας, βούρτσες, σαπούνι χεριών κλπ) καθώς και κάθε άλλο σχετικό ή απαραίτητο υλικό για τον καθαρισμό των χώρων.

Τα εν λόγω υλικά θα τα διαθέτει ο ανάδοχος, θα πληρούν τις προδιαγραφές περί υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων σε ποσότητα ικανή για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Π.Δ.Μ.

Όλα τα υλικά θα είναι μη αλκαλικά και φιλικά στο περιβάλλον εγκεκριμένα από τις αρμόδιες
υπηρεσίες( Γενικό Χημείο του Κράτους, ΕΟΦ).

Δεν επιτρέπεται να αναδύουν δυσάρεστες οσμές, να είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των πολιτών και να προκαλούν φθορές βραχυχρόνια ή μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του κτιρίου.

Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας – ΖΕΠ και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έχει τα ακόλουθα συνημμένα:

Η διακήρυξη 21/2018

Παραρτήματα διακήρυξης (Πίνακες Συμμόρφωσης, ΤΕΥΔ και Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς)