Μετατάξεις

Ανακοίνωση πρόσκλησης για μετάταξη υπαλλήλου ΔΕ ή ΔΕ Τεχνικού (οδηγών) στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Tο Πανεπιστήμιο Πατρών, προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες του σε προσωπικό με τη μετάταξη δύο (02) υπαλλήλων κατηγορίας ∆Ε κλάδου/ειδικότητας ∆Ε Τεχνικού (Οδηγών), με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, καθόσον μετά τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης τριών (03) υπαλλήλων της ανωτέρω ειδικότητας, δεν υπηρετεί πλέον κανείς υπάλληλος αυτού του κλάδου.

H μετάταξη γίνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου ∆ιοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου. ∆ικαίωμα υποβολής έχουν οι υπάλληλοι οι οποίοι προέρχονται από φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης, όπως καταγράφονται στο Μητρώο που υπάρχει στο διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (www.statistics.gr) στη διαδρομή «Στατιστικά Θέματα», «Μητρώα», «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» και στο πλαίσιο διαχείρισης των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού, βάσει του άρθρου 29 του Ν.4223/2013.

ΒΙΗ5469Β7Θ-ΓΓ3