Μετατάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων στην ” Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) ” (Απ.Ολομέλειας 120/24-4-2014)

Η «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση»(Α.ΔΙ.Π.) είναι μία ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.), που έχει συσταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3374/2005 (Α’ 189), και μετονομασθεί με την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4009/11 (Α ́ 195).

Οι αρμοδιότητες της Αρχής και το καθεστώς που την διέπει αναφέρονται κυρίως στα άρθρα 64-75 και 80 του Ν. 4009/11 (Α ́ 195) και του ν. 3374/2005 (Α’ 189) όπως ισχύουν.
Το έργο, το οποίο επιτελεί η Αρχή είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Αρχή υποστηρίζει την πολιτεία και τα Α.Ε.Ι. στη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και πιστοποιεί την ποιό τητα της λειτουργίας των Α.Ε.Ι. Η Αρχή εγγυάται τη διαφάνεια όλων των δράσεών της στο πλαίσιο της αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας των Α.Ε.Ι.

ΒΙ0ΡΙ5Ζ-1ΞΚ