Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με μετάταξη υπαλλήλων από φορείς του δημοσίου τομέα

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή και έχει ως αποστολή την εφαρμογή του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτική ς και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́286), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 179), και ισχύει.

Προκειμένου να καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες της σε προσωπικό,ανακοινώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει σε μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του ν.14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α ́28) όπως ισχύει, εφόσον έχει τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στις θέσεις αυτές, με μεταφορά των θέσεων που κατέχουν στους φορείς προέλευσής τους.

 

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση – πρόσκληση (ΩΧ90ΙΔΞ-ΨΩΗ)