Μετατάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της σύμφωνα με τις εγκεκριμένες θέσεις εργασίας της και να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στο έργο της, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το Δημόσιο τομέα ή από φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα,

συμπεριλαμβανομένης της ΜΟΔ Α.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 2α του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251Α) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Άρθρου 18 παρ. 1α του Ν. 3614 /2007 (ΦΕΚ 267 / τ. Α’ / 03.12.2007), τις διατάξεις του Ν. 3840 / 2010 (ΦΕΚ 53 / τ. Α’ /31.03.2010), του άρθρου 1 παρ. 6 εδ. α του Ν. 4128 / 2013, την αριθ.15154 / ΕΥΘΥ 271/ 08.04.2013 ερμηνευτική εγκύκλιο αυτού, καθώς και τα άρθρα 34 έως και 39 του Ν.4314 / 2014 (ΦΕΚ 265 / τ. Α’ / 23.12.2014) ως ισχύουν.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση