Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για τη στελέχωση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,προκειμένου να στελεχωθεί το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, προκειμένου να καλυφθούν σαράντα δύο (42) θέσεις Κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α ́).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στον πίνακα διανομής της παρούσας πρόσκλησης, εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία.

1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ
Ο αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν έχουν ως εξής:
KΑΤΗΓΟΡΙΑ                       ΚΛΑΔΟΣ                                ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ                           ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                 15

                               ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                       8

                               ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                              7

ΤΕ                            ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                        5

                                ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                      5

ΔΕ                            ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                      2

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση (ΑΔΑ: ΩΧΧ74653Ο7-Ξ5Β)