Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), Ν.Π.Δ.Δ., εποπτευόμενος από το Υπουργείο Υγείας, που εδρεύει στο Χολαργό Αττικής-Μεσογείων 284, σύμφωνα με την αριθ. 0-210/6η/16-07-2015 Απόφαση του ΔΣ / ΕΟΦ αποφάσισε την κάλυψη (4) θέσεων με μετατάξεις μονίμων υπαλλήλων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες της Υπηρεσίας.

2.Οι μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του N.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α’/9-2-2007), έτσι όπως συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/τ.Α’/23-11-2007) και του άρθρου 10 και 19 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α’/4-9-2009), της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-10-2011) και του άρθρου 68, παρ.1 του 4002/2011 (ΦΕΚ 180/τ.Α’/22-8-2011), ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση – πρόσκληση (7210469Η25-ΟΣ7)