Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Ρόδου

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Ο Δήμος Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, προτίθεται να προβεί, στην κάλυψη μιας θέσης προσωπικού, ειδικότητας όπως αυτή αναφέρεται παρακάτω, με μετάταξη μονίμου/ης υπαλλήλου, από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, Υπουργεία, ΝΠΔΔ ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Δήμο Ρόδου Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας, Ρόδος, ΤΚ 85100.

Η μετάταξη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 79 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3979/2011, τις διατάξεις των άρθρων 33, 34 και 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», τις διατάξεις του άρθρου 246 του Ν 3852/2010. Οι μετατάξεις θα διενεργηθούν βάσει της διαδικασίας και των προϋποθέσεων που ορίζονται από τις ως άνω διατάξεις κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας, τουλάχιστον 5 ετών, καθώς και της εν γένει προσωπικότητας τους. Τα προσόντα μπορεί να διαπιστωθούν, κατά την κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και μετά από προσωπική παράσταση και συζήτηση του ενδιαφερομένου με το Δήμαρχο.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση – πρόσκληση