Μετατάξεις

Γνωστοποίηση πίνακα των προς πλήρωση με μετάταξη θέσεων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στις παραμεθόριες περιοχές

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προτίθεται να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες των περιφερειακών της υπηρεσιών που εδρεύουν στους Νομούς Λέσβου, Σάμου και Χίου με μετάταξη υπαλλήλων σύμφωνα με τα άρθρα 72 του ν. 3528/2007, 78 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ143/Α) και 9 παρ. 22 του Ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α), όπως ισχύουν.

Οι υποψήφιοι προς µετάταξη υπάλληλοι για όλες τις θέσεις πρέπει να κατέχουν πτυχίο ή Δίπλωµα ή Απολυτήριο τίτλο σύµφωνα µε το Π..50/2001 (ΦΕΚ 39/Α), όπως  τροποποιήθηκε µε τα Π..347/2003 (ΦΕΚ 315/Α), 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α) και 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α) και ισχύει.

Επισηµαίνεται ότι οι µετατάξεις δύναται να διενεργηθούν σε κλάδο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υποψήφιος κατέχει τον απαραίτητο τίτλο σπουδών της ανώτερης κατηγορίας.

Οι µετατάξεις θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 168 παρ. 1 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α), 78 και 182 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α), 9 παρ. 22 του Ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α), 68 παρ. 1 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α) και 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α), όπως ισχύουν, σε κενή οργανική θέση ή με ταυτόχρονη µεταφορά της θέσης που κατέχουν οι υπάλληλοι, χωρίς γνώµη Υπηρεσιακών Συµβουλίων.

Πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης µετάταξης, θα ζητηθεί η κατά το άρθρο 68 του Ν. 4002/2011 απαιτούµενη έγκριση πλήρωσης των ζητούµενων θέσεων µε µετάταξη από την Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της υπ’ αριθ. 33/2006 Πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου (ΠΥΣ), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α).

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση (ΒΖΡΘ7ΛΩ-06Ν)