Μετατάξεις

Ανακοίνωση – πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Σερίφου Ν. Κυκλάδων

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ο Δήμος Σερίφου Νομού Κυκλάδων, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη έξι (6) θέσεων προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων και κλάδων με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄Βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.

Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δήμο Σερίφου, Ταχ. Δ/νση: Χώρα Σερίφου, ΤΚ: 84005 ΣΕΡΙΦΟΣ.
Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις:


– Των άρθρων 74 και 79 & 181 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων»,
– Του άρθρου 68 Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»,
– Το άρθρο 58 του Ν. 3979/2011,
– Την παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν.4024/2011 χωρίς να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών & ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση