Μετατάξεις

Ανακοίνωση – προκήρυξη για τη μετάταξη υπαλλήλων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, Ανεξάρτητη ∆ιοικητική Αρχή με αποστολή την εφαρμογή του Ν.3959/2011. Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 93/τ. Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προτίθεται να καλύψει, κατ’ αρχήν με μετάταξη από το ∆ημόσιο, Ν.Π.∆.∆. ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δώδεκα (12) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 14Α του Π∆ 76/2012 (ΦΕΚ 132/A /13.6.2012), και σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 106 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α ́/23.12.2014), προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισμού που την συνεπικουρεί στο έργο της.

7Λ9ΙΧ-Ρ9Γ