Μετατάξεις

Ανακοίνωση – πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Γενικό Νοσοκομείο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Υποκατάστημα «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρ. 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει.
2.Την υπ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48β4/0ικ.19935/27.7.2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης.
3. Τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο Μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» .

4. Την αριθ. 25958/15.12.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68, αρ. 1. και 2. του Ν.4002/2011 για τη μετάταξη/μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις».
5. Την υπ’αριθ. πρωτ.18/23-10-2015 (Θέμα 18) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3613/2007 άρθρο 6.
Προκηρύσσει πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση – πρόσκληση (7ΛΜΑ46904Ε-ΒΤ8)