Μετατάξεις

Ανακοίνωση Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Ο ∆ήμος Αγίου Νικολάου – Νομού Λασιθίου – Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να προβεί στην κάλυψη επτά (7) θέσεων μόνιμου προσωπικού κλάδων ΤΕ και ∆Ε ∆ημοτικής Αστυνομίας με μετάταξη από άλλους ∆ήμους.

Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αγίου Νικολάου, Ταχ. Δ/νση: Ρούσσου Καπετανάκη 7 , 72100 Άγιος Νικόλαος, τηλ. 2841 3 40128 -2841 3 40124.

Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:

1. Των άρθρων 74 & 79 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων».

2. Του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».
3. Του άρθρου 14 του Ν. 3731/2008 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του 4147/2013.
4. Των άρθρων 33 & 35 του Ν. 4024/2011.
Αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων των αρμοδίων για διορισμό οργάνων και των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και πάντως πριν την έκδοση της τελικής πράξης μετάταξης, θα αποσταλεί στην Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αίτημα, διά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για έγκριση της κάλυψης των θέσεων με μετάταξη από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση