Μετατάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης – Ε.Ο.ΑΝ., πρώην Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και υπάγεται στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσιακές του ανάγκες στα πλαίσια της αρχικής στελέχωσής του προσκαλεί τους υπαλλήλους που υπηρετούν με κάθε είδους σχέση εργασίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναπροσδιορίστηκε με το άρθρο 51 του ν.1892/1990, να αποσπαστούν στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, (Ε.Ο.ΑΝ.), να υποβάλουν σε αυτόν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / υποψηφιότητας εντός 50 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν.

Τα προσόντα των υποψηφίων, καθορίζονται βάσει των διατάξεων του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως αυτό ισχύει εκάστοτε για το προσοντολόγιο των υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα (άρθρο 6 π.δ.170/2007). Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μπορούν να καθορίζονται πρόσθετα προσόντα διορισμού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση (79ΡΒ46Ψ8ΟΖ-Ε8Ρ)