Μετατάξεις

Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της έδρας στην Αθήνα με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία και ΝΠΔΔ ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες που η μισθοδοσία τους καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Κεντρική Διοίκηση, Πανεπιστήμια κλπ) ή που λαμβάνουν επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (επιχορήγηση για μισθοδοσία ή επιχορήγηση για μισθοδοσία και λειτουργικά έξοδα).

Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο επιχορηγείται για την μερική κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού του από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Οι μετατάξεις θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 παρ.1,3 και 5, 73 και 74 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9-2-2007) και του αρθρ.19 του ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄/4-9-2009) και της παρ.5 του άρθρου 35 του ν.4024/2011 (Α΄226) όπως ισχύουν, σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι μετατασσόμενοι στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κενή θέση, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου για το προσωπικό του φορέα υποδοχής Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του υποψηφίου, της  προϋπηρεσίας, της εμπειρίας και της προσωπικότητάς του.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση