Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εδρεύει στην Αθήνα, Νίκης 4, σύμφωνα με την αριθ. Γ2/Σ16/2015 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, με έδρα την πόλη της Καβάλας, με απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ, άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση προσκληση