Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου, προκειμένου να στελεχωθεί το Οικονομικό Τμήμα της Υπηρεσίας Ασύλου, σύμφωνα μετις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3907/2011 (Α ́7),τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του Ν. 4084/2012 (Α ́190), του άρθρου 7 του Ν.4111/2013 (Α ́18) καθώς και τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου Υπουργική Απόφαση 3377/6-2-2013 (Β ́1386):

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους τακτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν με κάθε είδους σχέση εργασίας στο δημόσιο, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, οι οποίοι ενδιαφέρονται να μεταταχθούν στο Οικονομικό Τμήμα της Υπηρεσίας Ασύλου να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση προσκληση (6ΩΧΑ465ΦΘΕ-ΝΥΛ)