Μετατάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προτίθεται να ενισχύσει τη στελέχωση του με απόσπαση υπαλλήλων από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Υπουργεία, Περιφέρειες, ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3528/2007(ΦΕΚ26 Α), του άρθρου 247 του ν.3852/2010, του άρθρου 29 του ΠΔ 410/1988, του άρθρου 25 του ν.4024/2011 και του άρθρου 49 του ν.1943/91

Για το λόγο αυτό καλούνται οι υπάλληλοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και επιθυμούν να αποσπασθούν στο Π.Θ., να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικού του Π.Θ έως 29.02.2016. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά τη αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση