Μετατάξεις

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση είκοσι (20) υπαλλήλων σε Τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περ/κών Δ/νσεων του ΟΑΕΕ στο Ν. Αττικής

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες των Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περ/κών Δ/νσεων Ν. Αττικής (πλην Μεγάρων & Ελευσίνας) σε προσωπικό και προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση είκοσι (20) υπαλλήλων, μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, από δημόσιες υπηρεσίες κάθε μορφής ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και Ο.Τ.Α., για δύο (2) έτη

Οι υποψήφιοι για τη πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα των αντίστοιχων κατηγοριών και κλάδων, όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39τ.Α΄), όπως ισχύει.
Η απόσπαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄), του άρθρου 29 του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/τ.Α΄), των άρθρων 73 και 184 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄) και του άρθρου 247 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄), όπως ισχύουν. Οι αποσπασμένοι θα λαμβάνουν τις μηνιαίες αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού τους κλιμακίου. Η καταβολή των αποδοχών τους θα διενεργείται από τον ΟΑΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄). Ο χρόνος απόσπασης των υπαλλήλων λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που οργανικά ανήκουν.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση (ΩΙΜΣ4691Ω3-ΤΔ8)