Μετατάξεις

Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού στο ΤΕΙ Αθήνας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ. Α’/24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ. Α’/09-02-2007) «Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν.


3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/τ. Α’/23-11-2007) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 19 του Ν. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163/τ. Α’/04-09-2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 1 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/τ. Α’/22-08-2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

6. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ. Α’/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α’/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις–Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα–Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 121/1999 (ΦΕΚ 127/τ. Α’/22-06-1999) «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών», όπως ισχύουν.
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ. Α’/05-03-2001) «καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου τομέα», όπως ισχύουν.
10. Την με αριθμ. 19/02-07-2014 απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Ω0ΑΧ4691ΟΗ-147