Μετατάξεις

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες της έδρας στην Αθήνα με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ και ΔΕΚΟ μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, των οποίων την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατέχει το Δημόσιο (αρθρ.6 Ν.3613/2007). Επισημαίνεται ότι οι Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1892/90 δεν ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα και συνεπώς δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του αρθρ.6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/23-11-2007).

Οι μετατάξεις θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 παρ.1,3 και 5, 73 και 74 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9-2-2007) σε συνδυασμό με τις διαταDξεις του αρθρ.6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/23-11-2007) και του αρθρ.19 του ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄/4-9-2009) σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι μετατασσόμενοι στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κενή θέση, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου για το προσωπικό του φορέα υποδοχής Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του υποψηφίου, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας και της προσωπικότητάς του.

Εν συνεχεία και αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απόφασης από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης θα αποσταλεί στη Διεύθυνση προσλήψεων προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αίτημα για την πλήρωση των ζητουμένων θέσεων με μετάταξη από την αρμόδια Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α΄/22-8-2011).

Οι υπηρεσιακές ανάγκες που θα καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση έχουν ως ακολούθως:

7ΡΓΠΟΡΡΖ-068