Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν.3840/ΦΕΚ 53/τ.Α΄/31-3-2010)

wou37lk-4fl

Κοινοποιήστε: