Μετατάξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν.3840/ΦΕΚ 53/τ.Α΄/31-3-2010)

2.Το Νόμο 4314/2014 (ΦΕΚ.265 τ. Α ́/23-12-2014) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020»όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3.Την με αριθ. πρωτ. 32668/ΕΥΘΥ 326/23-3-2015(ΦΕΚ716/Β/24-4-2015) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ 41549/Γ ́ΚΠΣ/2847/8-12-2000 (ΦΕΚ 1501/τ Β ́)» ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.Την με αριθμ. 12453/ΕΥΘΥ218/22-3-2010 (ΦΕΚ 348/τ.Β’/30-03-2010) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που αποσπάται ή μετακινείται στην Ενδιάμεση Διαχειριστικά Αρχή της Περιφέρεια Κρήτης, κατάργηση της υπ’ αριθμ. 43134/Γ ́ΚΠΣ 293/19-12-2000(ΦΕΚ 1591/Β/29.12.2000) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

5.Την ανάγκη στελέχωσης της υπηρεσίας με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

τους Υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα ή Φορέων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα,να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης,με απόσπαση ή μετακίνηση,προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τηςεν λόγω υπηρεσίας σε προσωπικό.

wou37lk-4fl

wou37lk-4fl