Παρατείνεται έως 07/07/2023 η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης

Σύσταση και συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών για την εξέταση των αιτήσεων στήριξης προς ένταξη που υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στη Δράση 4.1.5

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σύσταση και συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών για την εξέταση των αιτήσεων στήριξης προς ένταξη που υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 στο πλαίσιο της υπ΄ αρ. 534/13.3.2023 πρόσκλησης

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
 2. Την υπ΄ αρ. 6405/19.01.2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Β’ 563).
 3. Την υπ΄ αρ. 74173/13.5.2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί τοποθέτησης του προσωπικού της Π.Ε. Γρεβενών στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Β’ 563).
 4. Την υπ΄ αρ. 73232/13.5.2022 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί τοποθέτησης του προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε. Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Β’ 563).
 5. Την υπ΄ αρ. 74146/16.5.2022 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί τοποθέτησης του προσωπικού της Π.Ε. Καστοριάς στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Β΄ 563).
 6. Την υπ΄ αρ. 74192/13.5.2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί τοποθέτησης του προσωπικού της Π.Ε. Φλώρινας στη νέα οργανωτική δομή

  «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Β΄ 563).

 7. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265).
 8. Την υπό στοιχεία C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.
 9. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το σημείο 8.2.4 «M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)».
 10. Την υπ΄ αρ. 1065/19.4.2016 υπουργική απόφαση «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος ‘’Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020’’» (Β΄ 1273).
 11. Την υπ΄ αρ. 427/02.03.2023 υπουργική απόφαση «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 1.5 ‘’Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022» (Β΄ 1414).
 12. Την υπ΄ αρ. 534/13.3.2023 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ 2014 – 2022, Μέτρο 4: ‘’Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού’’ Υπομέτρο 4.1: ’’Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις’’, Δράση 1.5 ‘’Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων’’».
 13. Την υπ΄ αρ. 2545/17.10.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» (Β΄ 3447).
 14. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015

  «Διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).

 15. Την υπ΄ αρ. 2430/30.7.2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων ένταξης πράξης «Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Μονάδα Β1, για την εφαρμογή των Μέτρων/Δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που της έχουν εκχωρηθεί» στο Μέτρο 20 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».
 16. Την υπ΄ αρ. 88600/23.8.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕ 082/1 του έργου «Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Μονάδα Β1, για την εφαρμογή των Μέτρων/Δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που της έχουν εκχωρηθεί» με κωδικό έργου 2018ΣΕ08210021.
 17. Την υπ΄ αρ. 28882/29.3.2023 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ένταξης έργων στο ΠΔΕ 2023, στη ΣΑΕ 082/1, όπως ισχύει.
 18. Την υπ΄ αρ. 3871/10.12.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη «Σύσταση-Λειτουργία Μητρώου Αξιολογητών, Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης αιτημάτων για την εγγραφή στο Μητρώο Αξιολογητών, Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του Μητρώου, με σκοπό την αξιολόγηση Αιτήσεων Στήριξης των Εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» (Β΄ 5778).
 19. Τις αποφάσεις στελέχωσης του Μητρώου Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 20. Το υπ΄ αρ. 1697/15.9.2023 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ με το οποίο ορίστηκε προθεσμία για την έκδοση της απόφασης ένταξης της Περιφέρειας.
 21. Την υπ΄ αρ. 165693/11.10.2023 εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
 22. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη σύσταση και συγκρότηση μίας γνωμοδοτικής επιτροπής σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και μίας σε επίπεδο Περιφέρειας για την εξέταση των αιτήσεων στήριξης προς ένταξη που υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 στο πλαίσιο της υπ. αριθ. 534/13.3.2023 πρόσκλησης.

Τα μέλη των τριμελών γνωμοδοτικών επιτροπών με τους αναπληρωτές τους ορίζονται ως κάτωθι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 1. Λιόλιου Παρασκευή του Αχιλλέως του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. ΑΕ 334260) ως πρόεδρος, με αναπληρώτρια τη Μακρίδου Μαριάνθη του Αλεξάνδρου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. ΑΙ 326512).
 2. Χατζηκώστα Μαγδαληνή του Θεοδώρου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. ΑΒ 701265) ως μέλος, με αναπληρώτρια την Κωνσταντινοπούλου Όλγα του Ανδρέα του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. ΑΖ 302131).
 3. Κοκκέρη Κυριακή του Χρήστου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. ΑΡ 331677) ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Σαββίδου Ιωάννα του Βασιλείου του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας (Α.Δ.Τ. ΑΗ 293789).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 1. Ντινόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. ΑΖ 296431) ως πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Πέτρου Αικατερίνη του Χρήστου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. ΑΒ 862139).
 2. Καλαμάρας Γεώργιος του Δημητρίου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. ΑΕ 821155) ως μέλος, με αναπληρωτή τον Παπαλάμπρο Παναγιώτη του Βάιου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. ΑΟ 720796).
 3. Ζαμάνη Ιωάννα του Αθανασίου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. Χ 816653) ως μέλος, με αναπληρώτρια την Τασοπούλου Κρυστάλλω του Αναστασίου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. ΑΗ 297055).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 1. Γαρούφος Παναγιώτης του Αποστόλου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. ΑΖ 288510) ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Μπατιάνη Ευθύμιο του Αθανασίου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. Ξ 636849).
 2. Γιαπουτζή Θωμαή του Μιχαήλ του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. Φ 277198) ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντινόπουλο Θεοφύλαχτο του Ανδρέα του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. ΑΗ 788738).
 3. Τσιτσέλη Κουκουλιάτα Αναστασία του Γεωργίου του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας (Α.Δ.Τ. ΑΕ 820095) ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Δανιηλίδου Ελένη του Νικολάου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. ΑΕ 163860).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 1. Παπαναούμ Γεώργιος του Αναστασίου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. ΑΖ 298892) ως πρόεδρος, με αναπληρώτρια τη Νασιοπούλου Αφροδίτη του Θωμά του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας (Α.Δ.Τ. ΑΖ 298893).
 2. Κοσμίδου Αλεξάνδρα του Κοσμά του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. ΑΙ 335443) ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Δημητρακοπούλου Ζαφειρία του Αργυρίου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. ΑΖ 797274).
 3. Μακρίδου Σοφία του Ηλία του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας (Α.Δ.Τ. ΑΖ 796414) ως μέλος, με αναπληρώτρια την Τσούτση Ευπραξία του Ιωάννη του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. ΑΖ 299943).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 1. Παπαδοπούλου Ουρανία του Σάββα του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. ΑΙ 879342) ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Παπαπέτρου Βασίλειο του Στεφάνου του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας (Α.Δ.Τ. ΑΟ 331020).
 2. Βράντση Ελένη του Αναστασίου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. ΑΙ 877861) ως μέλος, με αναπληρωτή τον Πολατίδη Ιωάννη του Ευαγγέλου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. Χ 988211).
 3. Γκέσου Φανή του Ιωάννη του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. Χ 487134) ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Σεχίδου Ναταλία του Βαλαντίν του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων (Α.Δ.Τ. ΑΟ 330825).

 

Η διαδικασία γνωμοδότησης επί των αιτήσεων στήριξης διενεργείται σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 427/02.03.2023 υπουργική απόφαση «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.5 ‘’Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022» (Β΄ 1414) και την υπ΄ αρ. 534/13.03.2023 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ 2014 – 2022, Μέτρο 4 ‘’Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού’’, Υπομέτρο 4.1 ‘’Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις’’, Δράση 4.1.5 ‘’Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων’’, όπως ισχύουν με τις τροποποιήσεις τους, καθώς και όλων των διευκρινιστικών εγκυκλίων του θεσμικού πλαισίου.

Τα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών έχουν πρόσβαση στο ΠΣΚΕ όπως και στα στοιχεία των υποψηφίων. Για το λόγο αυτό μέσω υποβολής υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να δηλώνεται από μέρους τους η τήρηση της εχεμύθειας καθώς και ότι σε περίπτωση ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων δεν θα προβαίνουν στην εξέταση της σχετικής αίτησης στήριξης με ενημέρωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας.

Τα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών υποχρεούνται να λάβουν γνώση του θεσμικού πλαισίου του μέτρου.

Η αμοιβή των μελών των γνωμοδοτικών επιτροπών που θα εργασθούν εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, θα βαρύνει ως δαπάνη τη συγχρηματοδοτούμενη Τεχνική Βοήθεια – Μέτρο 20 – του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και ειδικότερα το έργο «Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Μονάδα Β1, για την εφαρμογή των Μέτρων/Δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που της έχουν εκχωρηθεί» (ενάριθμος στο ΠΔΕ: 2018ΣΕ08210021), ενώ το ύψος της αμοιβής έχει καθορισθεί με την υπ΄ αρ. 1296/21.4.2023 (Β΄ 2671) κοινή υπουργική απόφαση, δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

 

Συνημμένα:

Η απόφαση για τη Σύσταση και συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών για την εξέταση των αιτήσεων στήριξης προς ένταξη που υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στη Δράση 4.1.5 (ΑΔΑ: 9ΔΠΠ7ΛΨ-ΠΨ2)

Σύσταση και συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών για την εξέταση των αιτήσεων στήριξης προς ένταξη που υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στη Δράση 4.1.5