Πρόσκληση για στελέχωση της Διαχειριστικής Αρχής «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)

Πρόσκληση για στελέχωση της Διαχειριστικής Αρχής «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)»

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση για στελέχωση της Διαχειριστικής Αρχής «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)»

 

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής

 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πλήρωση θέσεων, με μετακίνηση ή απόσπαση:

 1. τακτικού προσωπικού (μόνιμοι, Ι.Δ.Α.Χ.) από:
  • τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε.,
  • άλλες Ειδικές Υπηρεσίες του N. 4914/2022 ή
  • φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα
 2. μη πολιτικού προσωπικού των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 76 του Ν. 4375/2016 και την παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν 4914/2022. Η απόσπαση γίνεται για τέσσερα (4) έτη, με δυνατότητα παράτασης, για μία (1) ή περισσότερες φορές, για ίσο χρονικό διάστημα. Για την απόσπαση του μη πολιτικού προσωπικού των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αφορά στην πλήρωση συνολικά τριάντα δύο (32) κενών θέσεων των Μονάδων της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ και ειδικότερα:

 1. Είκοσι πέντε (25) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) όλων των κλάδων,
 2. Δύο (2) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) κλάδου Νομικής,
 3. Μία (1) θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) όλων των κλάδων,
 4. Δύο (2) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) κλάδου Πληροφορικής για τη στελέχωση του Γραφείου ΟΠΣ και
 5. Δύο (2) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)

 

Συνημμένα:

Πρόσκληση για στελέχωση της Διαχειριστικής Αρχής «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ) (με ΑΔΑ: ΨΗΨΝ46ΜΔΨΟ-530)

Πρόσκληση για στελέχωση της Διαχειριστικής Αρχής «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)»