Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύουν

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α. των άρθρων 84 έως 86 του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄26) όπως ισχύουν.
  β. της παρ.2 του άρθρου 30 του ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 223), όπως ισχύει.
  γ. Του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
  δ. της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει.
  ε. της παραγράφου 3 του άρθρου 79 του ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» (Α΄53).
  στ. της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄184).
 2. α. Το π.δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)» (Α΄ 232) καθώς και την με αρ. πρωτ ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/429/οικ.20353/30-12-2022 (ΑΔΑ Ψ5ΧΗ46ΜΤΛ6-ΒΨΘ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Δημοσίευση του Π.Δ.85/2022 (Α΄232) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο».
  β. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄131).
  γ. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», (Α΄ 148), όπως ισχύει.
 3. Την αρ 1582/02-08-2023 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ783/Υ.Ο.Δ.Δ./02-08-2023).
 4. Την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23459/25.09.2014 (Β’ 2595) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός αποδεκτών βασικών τίτλων σπουδών και πρόσθετων προσόντων για την πλήρωση των οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης με οικονομικές ή και οικονομικές αρμοδιότητες», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4464/2017 (Α’ 46).
 5. α. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Α1α/οικ.73461/20.12.2022 (ΑΔΑ: 96ΘΑ465ΦΥΟ-ΞΓΙ) απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Διορισμός του Κοματά Θεόδωρου ως Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας».
  β. Τη διάταξη του αρ. 38 παρ. 2 του Ν. 5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα /ΟΤΑ/κατώτατος μισθός 2023 κλπ. . (832452) » περί παράτασης της θητείας αυτού.
 6. Η υπ’ αρ. πρωτ. Α1ε/Γ.Π. οικ.9713/13.02.2023 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας, με θέμα «Αντιστοίχιση των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας, με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α΄232), νέους κλάδους και ειδικότητες» (ΦΕΚ Β’ 996).
 7. Την με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16.12.2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων» (Β΄ 4123), όπως ισχύει.
 8. Την αρ. ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ. 38377/06.11.2019 (Β΄4170) υπουργική απόφαση «Σύσταση και ανασυγκρότηση τριών (3) Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) στο Υπουργείο Εσωτερικών», όπως ισχύει.
 9. Την αρ. ΔΙΔΚ/Φ.38/563/13.01.2023 (ΑΔΑ: 6ΔΧΖ46ΜΤΛ6-ΚΨΦ) υπουργική απόφαση «Ορισμός μελών Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του άρθρου 86 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. ΔΙΔΚ/ Φ.38/1870/03.02.2023 (ΑΔΑ: 97Λ546ΜΤΛ-2ΙΑ) απόφαση.
 10. Την με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356/25.06.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΚ46ΜΤΛ6-7ΓΔ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει».
 11. Το Ειδικό Περίγραμμα Θέσης Εργασίας της προκηρυσσόμενης θέσης, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
 12. Την από 27.12.2022 κένωση της θέσης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, κατόπιν της με αριθ. Α1α/οίκ.73461/20.12.2022 (ΑΔΑ: 96ΘΑ465ΦΥΟ-ΞΓΙ) απόφασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Προκηρύσσουμε την κατωτέρω θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, ως ακολούθως:

Α/Α ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (Άρθρο 10 του π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ Α΄148))

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τα βασικά καθήκοντα του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι τα ακόλουθα:

 1. Η ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Γενικής Διεύθυνσης με την αποστολή του Υπουργείου.
 2. Ο συντονισμός των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων.
 3. Η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα.
 4. Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων του φορέα και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.
 5. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων.
 6. Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι.
 7. Η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων πλην αυτών των θέσεων ευθύνης.
 8. Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων, με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού.
 9. Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 10. Η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης όπου απαιτείται.
 11. Κάθε ειδικότερο καθήκον που απορρέει από αρμοδιότητες που περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, στην κείμενη νομοθεσία και στο ειδικό περίγραμμα θέσης ευθύνης που προσαρτάται στην παρούσα προκήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστό μέρος αυτής.

Συνημμένα:

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύουν (με ΑΔΑ: 9Σ1Α465ΦΥΟ-ΧΛΨ)

Για την Π.Ε.Κοζάνης