Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση τεσσάρων (4) υπαλλήλων σε Τμήματα της Περ/κής Δ/νσης Στερεάς Ελλάδας, με έδρα την πόλη της Λαμίας, του ΟΑΕΕ

Μετατάξεις
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες των Τμημάτων της Περ/κής Δ/νσης Στερεάς Ελλάδας με έδρα την πόλη της Λαμίας σε προσωπικό και προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση τεσσάρων (4) υπαλλήλων μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων από δημόσιες υπηρεσίες κάθε μορφής ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και Ο.Τ.Α., για δύο (2) έτη.

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση τριών (3) υπαλλήλων κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

Μετατάξεις
Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση συνολικά τριών (3) υπαλλήλων (μονίμων ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου), κατηγορίας ΥΕ κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού (όλων των ειδικοτήτων), ήτοι δύο (2) για την Κεντρική Υπηρεσία του ΑΣΕΠ και ένας (1) για την Αποθήκη, με έδρα την Παλλήνη Αττικής.

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση τεσσάρων (4) υπαλλήλων σε Τμήματα της Περ/κής Δ/νσης Στερεάς Ελλάδας

Μετατάξεις
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες των Τμημάτων της Περ/κής Δ/νσης Στερεάς Ελλάδας με έδρα την πόλη της Λαμίας σε προσωπικό και προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση τεσσάρων (4) υπαλλήλων μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων από δημόσιες υπηρεσίες κάθε μορφής ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και Ο.Τ.Α., για δύο (2) έτη.

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Εθνικό Τυπογραφείο

Μετατάξεις
Το Εθνικό Τυπογραφείο, προκειμένου να καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ανακοινώνει την πρόθεσή του να αποσπάσει, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2, του άρθρου 10 του Ν.Δ. 216/1974, σαράντα πέντε (45) συνολικά υπαλλήλους ώς παρακάτω:

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απόσπαση Υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Μετατάξεις
Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α) και προκειμένυ να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας,
                                                      ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μετατάξεις
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προτίθεται να ενισχύσει τη στελέχωση του με απόσπαση υπαλλήλων από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Υπουργεία, Περιφέρειες, ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Ο Υ̟ουργός Οικονομίας, Ανά̟τυξης και Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α) και ̟ροκειμένου να καλύψει υ̟ηρεσιακές ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, » Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση ογδοντα πέντε υπαλλήλων (85) στην Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών ελέγχων

Μετατάξεις

Ο Υπουργός Οικονομικών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθου 12 παρ. 3 του Ν. 4314/2014 και του αρθρου 68 του Ν. 3528/2007 (χωρίς γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων), και προκειμένου να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικλων Ελέγχων, προβαίνει σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση ογδόντα πέντε (85) υπαλλήλων, από υπηρεσίες του δημοσίου (πλην Υπουργείου Οικονομικων), Κρατικά ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Στερεάς Ελλάδας

Μετατάξεις
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της, ενδιαφέρεται να προβεί σε απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το Δημόσιο Τομέα ή τους Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1α του Ν. 3614/2007 ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) και τις διατάξεις του κεφαλαίου Θ ́ του Ν.4314/23-12-2014 (ΦΕΚ/Α/265/23-12-2014)

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου

Μετατάξεις
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της σύμφωνα με τις εγκεκριμένες θέσεις εργασίας της και να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στο έργο της, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το Δημόσιο τομέα ή από φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα,

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για τη στελέχωση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Μετατάξεις
Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,προκειμένου να στελεχωθεί το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, προκειμένου να καλυφθούν σαράντα δύο (42) θέσεις Κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α ́).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στον πίνακα διανομής της παρούσας πρόσκλησης, εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία. » Διαβάστε περισσότερα !!!

1 2 3 4 5 12