Κλιματιστικό Π.Ε Κοζάνης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων μετά των απαραιτήτων τους για τις ανάγκες της 1ης ΚΟΜΥ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ και τοποθέτηση αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων μετά των απαραιτήτων τους, προς αντικατάσταση κατεστραμμένων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων μετά των απαραιτήτων τους για τις ανάγκες της 1ης ΚΟΜΥ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ και τοποθέτηση αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων μετά των απαραιτήτων τους, προς αντικατάσταση κατεστραμμένων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης, αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

προμήθεια και τοποθέτηση αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων

 1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 3. Το Ν. 4071/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
 4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 5. Το Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 6. Το Ν. 4412/16 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα», όπως αυτός ισχύει.
 7. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 8. Το γεγονός ότι όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύναται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.
 9. Την αρίθμ 6405/11-2-2022 απόφαση συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β’/2022).
 10. Το αρίθμ πρωτ. 151684/8-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011690683) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης, το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το αρίθμ. πρωτ. 151684/14-11-2022 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης.
 11. Το αρίθμ πρωτ. 120488/8-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011690761) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης, το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το αρίθμ. πρωτ. 120488/14-11-2022 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης.
 12. Την αρίθμ 1742/22 (ΑΔΑ: 69967ΛΨ-Λ3Τ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
 13. Τις αριθμ. 4517/22 (ΑΔΑ: 9ΤΞΔ7ΛΨ-ΛΨΧ/ΑΔΑΜ: 22REQ011700346 και 4678/22 (ΑΔΑ: ΨΞΒΧ7ΛΨ-ΕΝ8/ΑΔΑΜ: 22REQ011232346) αποφάσεις ανάληψης δέσμευσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ (ΕΔΡΑ).
 14. Την ανάγκη προμήθειας των εν λόγω για την εύρυθμη λειτουργία της 1ης ΚΟΜΥ ΠΕ Κοζάνης και της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Κοζάνης.

Προσκαλούνται

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, μέχρι και την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:00, για την προμήθεια και τοποθέτηση αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων μετά των απαραιτήτων τους για τις ανάγκες της 1ης ΚΟΜΥ  ΠΕ Κοζάνης και για την προμήθεια και τοποθέτηση αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων μετά των απαραιτήτων τους προς αντικατάσταση κατεστραμμένων για την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Κοζάνης, αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα έντυπα και τον προϋπολογισμό της παρούσης.

Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα στις 14:30. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.092,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα ποσό 2.108,00€ (συμπ ΦΠΑ) για την 1η ΚΟΜΥ ΠΕ Κοζάνης και ποσό 1.984,00€ (συμπ ΦΠΑ) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται από τον κο Μόκια στο τηλ 2461351207 και στο mail:

d.mokias@kozani.pdm.gov.gr

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί σε κλειστό φάκελο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και να απευθύνεται στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ημιόροφος, γραφείο 25,  Δημοκρατίας 27, 50100, Κοζάνη.

Ο φάκελος εξωτερικά θα φέρει το αντικείμενο της πρόσκλησης και τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου Οικονομικού Φορέα

καθώς και τα κάτωθι:

 1. Έγγραφη Οικονομική Προσφορά σύμφωνα  με τα συνημμένα στην παρούσα υποδείγματα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).
 2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα της κατάθεσης προσφοράς.
 3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα της κατάθεσης προσφοράς.
 4. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου για Α.Ε του Προέδρου και Δ/νοντα Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για Ο.Ε, Ε.Π.Ε όλων των μελών, εκτός αν έχει οριστεί διαχειριστής από το καταστατικό τους, και τέλος των ΙΚΕ του διαχειριστή ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/16.
 5. Καταστατικό εταιρείας (εφόσον πρόκειται για εταιρεία) και πιστοποιητικό εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνουν ότι:
 • έχουν λάβει υπόψη τους όρους της πρόσκλησης τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
 • παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο Δημοσίου συμφέροντος.
 • τα είδη είναι κατάλληλα και να ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν για τους συγκεκριμένους σκοπούς
 • σε περίπτωση που υπάρξει ελαττωματικό είδος αναλαμβάνει την αντικατάσταση του.

Σε περίπτωση που η συνολική τιμή με ΦΠΑ υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.

Επίσης τελούν υπό απόρριψη προσφορές ασυνήθιστα χαμηλές οι οποίες αποκλίνουν σημαντικά από τις υπόλοιπες και από το προϋπολογισθέν ποσό, για τη διασφάλιση της ποιότητας των προς προμήθεια ειδών.

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και  την παράδοση των υλικών και την παραλαβή τους από την Επιτροπή Παραλαβής της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης  με την προϋπόθεση μη εξάντλησης της σχετικής πίστωσης.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

 

Συνημμένα:

 • Η Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων μετά των απαραιτήτων τους για τις ανάγκες της 1ης ΚΟΜΥ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ και τοποθέτηση αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων μετά των απαραιτήτων τους, προς αντικατάσταση κατεστραμμένων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης, αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, μαζί με τεχνική περιγραφή και προϋπολογισμό δαπάνης (pdf)
 • Το Πρότυπο έντυπο προσφοράς (doc)

 

promitheia-klimatistikon-1i-komy-metaforon-pe-kozanis-pdm-prosklisi2