Αρδευτικό Δίκτυο - Αγωγός

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αγορά υλικών για την συντήρηση αγωγού Τ.Ο.Ε.Β Κλήματος της ΠΕ Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αγορά υλικών για την συντήρηση αγωγού Τ.Ο.Ε.Β Κλήματος της ΠΕ Κοζάνης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αγορά υλικών για την συντήρηση αγωγού Τ.Ο.Ε.Β Κλήματος της ΠΕ Κοζάνης

Έχοντας υπόψη,

 1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 3. Το Ν. 4071/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
 4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 5. Το Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 6. Το Ν. 4412/16 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα», όπως αυτός ισχύει.
 7. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 8. Το γεγονός ότι όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύναται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.
 9. Την αρίθμ 6405/11-2-2022 απόφαση συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β’/2022).
 10. Το αριθμ. πρωτ. 101677/27-6-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011482100) πρωτογενές-έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης, το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας μέσω του αριθμ πρωτ. 101677/8-7-2022 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης.
 11. Την αριθμ. 1369/22 (ΑΔΑ: 6ΥΠ47ΛΨ-Ρ5Ξ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
 12. Την αρίθμ. 3614/22 (ΑΔΑ: ΩΑ617ΛΨ-99Χ/ΑΔΑΜ: 22REQ011482725) έκθεση ανάληψης δαπάνης στον ΚΑΕ 073.9789.01.
 13. Την ανάγκη για την αγορά των εν λόγω υλικών για την συντήρηση του ΤΟΕΒ Κλήματος ΠΕ Κλήματος.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προσκαλείσθε να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια υλικών για τη συντήρηση αγωγού Τ.Ο.Ε.Β Κλήματος Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την ανωτέρω προμήθεια, την οποία και θα αναλάβετε να υλοποιήσετε, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 8.035,20€ (συμπ Φ.Π.Α.).

 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα συνημμένα έγγραφα και την ανωτέρω Τεχνική Περιγραφή και θα αφορά στο σύνολο της δαπάνης. Στο φάκελο που θα κατατεθεί θα πρέπει να περιέχονται τα κάτωθι:

 1. Προσφορά
 2. Ασφαλιστική Ενημερότητα
 3. Φορολογική Ενημερότητα
 4. ΕΦΚΑ (Ταμείο κύριας Ασφάλισης)
 5. Ποινικό μητρώο ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ότι μέχρι σήμερα δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/16)
 6. Καταστατικό και πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ (αν πρόκειται για εταιρείες)

Σημείωση: Για την περίπτωση 5 αν πρόκειται για εταιρείες ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ όλων των μελών τους, για εταιρείες ΙΚΕ του Διαχειριστή-Εκπροσώπου και για εταιρείες ΑΕ όλων των μελών του ΔΣ.

 1. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνετε ότι συμμορφώνεστε με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους όρους όπως αυτοί αποτυπώνονται στην παρούσα και στα συνημμένα έγγραφα.

 

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η οικονομική προσφορά να αποσταλεί σε κλειστό φάκελο μέχρι και 11 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Ημιόροφος, γραφείο 25, Δημοκρατίας 27, 50100, Κοζάνη.

Οι αποσφράγιση των προσφορών και ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει την ίδια μέρα και ώρα 15:00.

Δεν γίνεται δεκτή εναλλακτική προσφορά καθώς και προσφορά, η οποία θα υπερβαίνει τον ποσό του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση υποβολής της θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο  Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

 

 

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αγορά υλικών για την συντήρηση αγωγού Τ.Ο.Ε.Β Κλήματος της ΠΕ Κοζάνης (pdf)

Το Πρότυπο έντυπο προσφοράς (docx)

agora-ylikon-gia-syntirisi-agogoy-toev-klimatos-pe-kozanis-2022