Αναδασμός

Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Δρέπανο του Δήμου Κοζάνης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Πολιτικής Γης Ενημέρωση Πολιτών

Σχετ: 1. Οι  αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό ΔΡΕΠΑΝΟ ΚΟΖΑΝΗΣ για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν. 3147 /2003 καθώς και του Ν. 4061 /2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την ΤΕΤΆΡΤΗ  8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017 και ώρα 11:00

προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη  στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ 5 του Ν 3147 / 2003  που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε  σύμφωνα με το αρ 23 του Ν 4061 / 12 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Κοζάνης που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους  σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

Πίνακας Αποδεκτών:

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Δρέπανο Καμαριάδης Δημήτριος του Βασιλείου υπ.αριθ. 2893 αγροτεμάχιο 2053.00τ.μ 10125/04-06-2004
2 Δρέπανο Καμαριάδης Δημήτριος του Βασιλείου υπ.αριθ. 2894 αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 81920/1997/21-09-2012
3 Δρέπανο Μωσίδης   Νικόλαος     του Σάββα αρ.245Γ οικόπεδο Ο.Τ. 42 196.20τ.μ 2273/24-09-2012
4 Δρέπανο Ορφανίδης Αντώνιος του Σάββα υπ.αριθ. …… αγροτεμάχιο 4000.00τ.μ 106/13-12-1999
5 Δρέπανο Παπαδόπουλος Γρηγόριος του Αντωνίου αρ.570 οικόπεδο Ο.Τ. 91 825.00τ.μ 5067/22-03-2004
αρ.608 οικόπεδο Ο.Τ. 91 1170.00τ.μ
6 Δρέπανο Σαντετσίδης Χαράλαμπος του Κων/νου υπ.αριθ. 1945α αγροτεμάχιο 3009.14 τ.μ 147/29-12-2005
7 Δρέπανο Τσανακτσίδης Χαράλαμπος του Γεωργίου αρ.403 οικόπεδο Ο.Τ. 65 840.00τ.μ 9395/03-06-2005
8 Δρέπανο Τριανταφύλλου Ιωάννης του Αθανασίου υπ.αριθ. 2894 αγροτεμάχιο 5000.00τ.μ 36110/891/25-04-2013
9 Δρέπανο Χατζηστεφάνου Φώτιος του Σωτηρίου υπ.αριθ. 2894 αγροτεμάχιο 2500.00τ.μ 8727/24-05-2004
υπ.αριθ. 555α αγροτεμάχιο 3375.00τ.μ
10 Δρέπανο Χατζηστεφάνου Φώτιος του Σωτηρίου αρ.33 οικόπεδο Ο.Τ. 4 731.00τ..μ 8728/24-05-2004
11 Δρέπανο Χλιάπας Κων/νος του Ιωάννη περιοχή Αγίου Ελευθερίου 70.000 τ.μ. 65861/2150/30-06-2014