Μετατάξεις

Πρόσκληση Στελέχωσης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής (ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής) προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της, ενδιαφέρεται να προβεί σε μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το Δημόσιο ή τους Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/τ.Α΄/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1α του Ν. 3614/2007 ΦΕΚ 267/τΑ΄/03-12-2007) και με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4128/2013 (ΦΕΚ 51/τ.Α΄/28-02-2013).

Για την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα:

1.Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α ́/23-12-2014)«Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 –2020»

2.Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-122007) για «Τη Διαχείριση, έλεγχο & εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»

3.Της Υπουργικής Απόφασης 32670/ΕΥΘΥ 327/23.03.2015 (ΦΕΚ 715/Β/24.04.2015) περί αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 1310/Γ’ΚΠΣ 310/17−01−2001 (ΦΕΚ 33/Β) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

4.Της με αρ. ΥΑ164/ Γ ́ΚΠΣ 302/03.01.2001 (ΦΕΚ 82/τΒ ́/31-01-2001) περί «Καθορισμού των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης»

7x9x7l7-yki

7x9x7l7-yki