Διεξαγωγή εξετάσεων

Διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών τεχνικών επαγγελμάτων

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Ανάπτυξης Ενημέρωση Πολιτών

Κατόπιν αποφάσεων των επιτροπών εξετάσεων, θα διεξαχθούν εξετάσεις στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Κοζάνης για τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες (οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους τμήματα Επαγγέλματος προκειμένου να καταθέσουν δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 και να ενημερωθούν για τον τρόπο συμμετοχής τους στις εξετάσεις):

Α) Τεχνικοί μηχανικοί εγκαταστάσεων (Π.Δ. 115/2012) – Ειδικότητες 1η, 2η και 3η

Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

Στις 09:00 π.μ. (θεωρητικό μέρος)

Στις 11:00 π.μ. (πρακτικό μέρος)

Β) Υδραυλικοί (Π.Δ. 112/2012) – Ειδικότητες Αρχιτεχνίτη και Εργοδηγού Υδραυλικου

Την Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

Στις 11:00 π.μ. (θεωρητικό μέρος)

Στις 12:30 π.μ. (πρακτικό μέρος)


ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η ύλη των εξετάσεων καθορίζεται ως εξής:

Α) Για τους Τεχνικούς μηχανικούς εγκαταστάσεων (Π.Δ. 115/2012) στο Παράρτημα Γ του ΦΕΚ 1643Β/2013:

Αρχιτεχνίτης Μηχανικός 1ης Ειδικότητας:  Θεωρητικό μέρος: Πίνακες Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ10, Γ11, Γ12α, Γ13

Πρακτικό μέρος: Πίνακας Γ14

Αρχιτεχνίτης Μηχανικός 2ης Ειδικότητας: Θεωρητικό μέρος: Πίνακες Γ1, Γ2, Γ3, Γ5, Γ10, Γ11, Γ12β, Γ13

   Πρακτικό μέρος: Πίνακας Γ15

Αρχιτεχνίτης Μηχανικός 3ης Ειδικότητας: Θεωρητικό μέρος: Πίνακες Γ1, Γ2, Γ3, Γ6, Γ10, Γ11, Γ12γ, Γ13

   Πρακτικό μέρος: Πίνακας Γ16

Αρχιτεχνίτης Μηχανικός 4ης Ειδικότητας: Θεωρητικό μέρος: Πίνακες Γ7, Γ8, Γ9, Γ10, Γ11, Γ12δ, Γ13

   Πρακτικό μέρος: Πίνακας Γ17

Εργοδηγός Μηχανικός 1ης Ειδικότητας:   Θεωρητικό μέρος: Πίνακες Γ2, Γ3, Γ4, Γ10, Γ11, Γ12α, Γ13

Πρακτικό μέρος: Πίνακας Γ14

Εργοδηγός Μηχανικός 2ης Ειδικότητας:   Θεωρητικό μέρος: Πίνακες Γ2, Γ3, Γ5, Γ10, Γ11, Γ12β, Γ13

Πρακτικό μέρος: Πίνακας Γ15

Εργοδηγός Μηχανικός 3ης Ειδικότητας:   Θεωρητικό μέρος: Πίνακες Γ2, Γ3, Γ6, Γ10, Γ11, Γ12γ, Γ13

Πρακτικό μέρος: Πίνακας Γ16

Εργοδηγός Μηχανικός 4ης Ειδικότητας:   Θεωρητικό μέρος: Πίνακες Γ8, Γ9, Γ10, Γ11, Γ12δ, Γ13

Πρακτικό μέρος: Πίνακας Γ17

Α) Για τους Υδραυλικούς (Π.Δ. 112/2012)  στο Παράρτημα Β του ΦΕΚ 1022Β/2013:

Αρχιτεχνίτης Υδραυλικός:     Θεωρητικό μέρος: Ενότητα 1 έως 16

Πρακτικό μέρος: Ασκήσεις 1 έως 16 από την 1η Ενότητα Πρακτικού Μέρους

Εργοδηγός Υδραυλικός:   Θεωρητικό μέρος: Ενότητα 9 έως 16

Πρακτικό μέρος:  Ασκήσεις 1 έως 5 από την 2η Ενότητα Πρακτικού Μέρους