Μετατάξεις

Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του ν.3528/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3613/2007

ΩΠΧΒ46Ψ8ΝΨ-ΗΜΟ