Μετατάξεις

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, προτίθεται να καλύψει οργανικές θέσεις, με μετάταξη υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και ΝΠΙΔ., το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει στο Δημόσιο είτε στο σύνολο του είτε κατά πλειοψηφία, προκειμένου να στελεχώσει την Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 τ. Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΑΔΑ: ΒΙΨΑΙ-Ω0Ν)

Για το λόγο αυτό καλούνται οι υπάλληλοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και επιθυμούν να μεταταχθούν στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (Συγγρού 83, Αθήνα 11745). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η Υπηρεσία αποτελεί αυτοτελή υπηρεσία, σε επίπεδο Διεύθυνσης, υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη και έχει ως αποστολή την αποτελεσματική διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παρανόμως στη Χώρα, με την υπαγωγή τους σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής.

Οι εν λόγω μετατάξεις θα γίνουν για την κάλυψη των κενών θέσεων που δημιουργούνται από τη νέα δομή της Υ.Π.Υ. βάσει του άρθρου 110 του ν.4172/2013 και η διαδικασία θα διενεργηθεί κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, χωρίς να απαιτείται έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7/Α), τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α), τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 16.1/1640/15.11.12 (ΦΕΚ 3236/Β) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου τέταρτου του Ν.4084/2012 (ΦΕΚ 190/Α).

ΒΙΨΑΙ-Ω0Ν