Μετατάξεις

Ανακοίνωση – πρόσκληση του ΟΑΕΕ περ/κο Τμήμα Νάξου

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) προτίθεται να προβεί στην κάλυψη μίας (1) θέσης προσωπικού στο Περ/κό Τμήμα Νάξου, με απόσπαση μονίμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, από δημόσιες υπηρεσίες κάθε μορφής ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και Ο.Τ.Α, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

Η εν λόγω απόσπαση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» και με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 73 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

Για τον λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 4-3-2014 στη Δ/νση Διοικητικού του Ο.Α.Ε.Ε αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ακαδημίας 22, Αθήνα Τ.Κ. 106 71, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση απόσπασης (υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα)

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του

3. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και τυχόν προσόντων

4. Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

5. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτει εκτός των άλλων: εκθέσεις αξιολόγησης και αναρρωτικές άδειες, τυχόν προηγούμενες αποσπάσεις, τυχόν πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί ή τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές διώξεις που εκκρεμούν σε βάρος του υπαλλήλου.
Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία Διοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου.
Οι φορείς στους οποίους αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση οφείλουν να
την κοινοποιήσουν σε όλες τις εποπτευόμενες υπηρεσίες τους.

ΒΙΡΥ4691Ω3-ΒΩΡ