Διαγωνισμός

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να προχωρήσει στην σύναψη σύμβασης με τραπεζικό ίδρυμα

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να προχωρήσει στην  σύναψη  σύμβασης με τραπεζικό ίδρυμα και έχοντας υπόψη :

       Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/10) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει

       To N. 4270/14 (ΦΕΚ Α/143/95) « Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & Εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό»

       Tα έγγραφα των   ταμειακών  υπηρεσιών  της Π.Δ.Μ  σχετικά με τις απαιτήσεις για την σύναψη σύμβασης με Τράπεζα

         Την  ανάγκη εξεύρεσης Τραπεζικού Ιδρύματος  λόγω λήξης της υφιστάμενης σύμβασης

         Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου

         Την με αριθμ  974/16 (ΑΔΑ: Ω4ΨΞ7ΛΨ-ΓΑΨ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

καλεί τα τραπεζικά Ιδρύματα που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προσφορά λαμβάνοντας υπόψη τις

Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις της Π.Δ.Μ:

 1. Επιτόκιο καταθέσεων λογαριασμών Περιφέρειας.
 2. Valeur κατάθεσης επιταγών ιδιωτικών και τραπεζικών μέσω ΔΗΣΣΕ και εκτός ΔΗΣΣΕ.
 3. Χορήγηση μηνιαίων αντιγράφων κίνησης λογαριασμών και ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά.
 4. Valeur κατάθεσης εισερχόμενων εντολών αυθημερόν.
 5. Χορήγηση καρνέ επιταγών και έκδοση μηχανογραφημένων προσωποποιημένων επιταγών με την επωνυμία της Περιφέρειας χωρίς έξοδα.
 6. Μεταφορά ποσού από  λογαριασμό μας σε λογαριασμό τρίτων ή σε άλλη τράπεζα χωρίς καμία επιβάρυνση της Π.Δ.Μ
 7. Έκδοση τραπεζικής επιταγής.
 8. Γκισέ εξυπηρέτησης αποκλειστικά των συναλλαγών της Περιφέρειας.
 9. Απαραίτητη προϋπόθεση η χωρίς καμιά επιβάρυνση εξυπηρέτηση συναλλαγών σ’ όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας σε οποιοδήποτε κατάστημα της τράπεζας.
 10. Ύπαρξη καταστημάτων  και στις 4 Π.Ε.
 11. ON LINE Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής.
 12. Χαμηλότερο δυνατό κόστος έκδοσης εγγυητικής επιστολής για ανάγκες των Π.Ε.

Διάρκεια σύμβασης   5  έτη

Xρόνος υποβολής των προσφορών:  έως 7/7/2016

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Δημοκρατίας  27

Κοζάνη. Tηλ επικοινωνίας: 2461351193  Ωρολογά Ελένη

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :                1) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

                                                    2) EYROBANK

                                                    3) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

                                                    4) ATTICA BANK

                                                    5) ΑLPHA BANK