Διαγωνισμός

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (είδη ένδυσης και υπόδησης)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Αριθμός Διακήρυξης  18/2016

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  διενεργεί Συνοπτικό   Διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (είδη ένδυσης και υπόδησης) για τις ανάγκες των εργαζομένων στα εργοτάξια της Π.Δ.Μ και Π.Ε Κοζάνης

 Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα  12.144,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.,

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 7/7/2016   ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10.00 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην αριθμ. 18/2016 η οποία διατίθεται από το τμήμα προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού.

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 197,00 ευρώ. Κριτήριο κατακύρωσης η οικονομικότερη προσφορά.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 60 ημερολογιακές  ημέρες.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων  δικαιολογητικών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίδονται στο τηλ: 246135193 fax: 2461047209, e-mail: e.orologa@pdm.gov.gr κα Ωρολογά Ελένη στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 25 , Διοικητήριο-Δημοκρατίας 27.