Μεταφορά μαθητών Π.Ε. Κοζάνης ΠΔΜ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Εορδαίας της Π.Ε Κοζάνης για το σχολικός έτος 2022-2023 (Β’ τρίμηνο) στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής για το αντικείμενο της κολύμβησης σχολικού έτους 2022-2023

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Εορδαίας της Π.Ε Κοζάνης για το σχολικός έτος 2022-2023 (Β’ τρίμηνο) στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής για το αντικείμενο της κολύμβησης σχολικού έτους 2022-2023

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

  1. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
  1. Το άρθρο 6 παράγραφος 10 του Ν. 4412/16
  2. Του ν. 50025/18 (ΦΕΚ 4217 Β/26/09/2018)
  3. Το άρθρο 391 του Ν 4957/22 ( ΦΕΚ141/Α/21.07.2022)
  4. Το με αριθμ.  178875 14/11/2022 έγγραφό του τμήματος Παιδείας, Απασχόλησης, Τουρισμού Πολιτισμού
  5. Την με αριθμ.  1708/ 22  (ΑΔΑ: 61ΝΛ7ΛΨ-ΩΤ4) απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής της Π.Δ.Μ

 

Προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της ανάθεσης των Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΠΕ Κοζάνης για το σχολικό έτος 2022-2023 για το αντικείμενο της κολύμβησης.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 6.946,79 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. και αφορά το σχολικό  έτος 2022-2023.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Π.Ε. Κοζάνης  στη Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, ημιώροφος γραφείο 20, Δημοκρατίας 27 Κοζάνη.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς και πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο έως την Πέμπτη  15/12/2022  και ώρα 10:00  π.μ. στην Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών.

Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι  ανάδοχοι  οφείλουν να διαθέτουν και να προσκομίσουν σε φάκελο (φάκελος δικαιολογητικών) μαζί με την οικονομική προσφορά (φάκελος οικονομικής προσφοράς) τα παρακάτω:

 

  1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την πλήρη αποδοχή των  τεχνικών προδιαγραφών της πρόσκλησης)
  2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

Δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφα Ποινικού μητρώου που να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:

1) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε ), τους διαχειριστές,

2) Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

3) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

4) Στις περιπτώσεις Ένωσης Προμηθευτών το προαναφερόμενο Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου θα πρέπει να προσκομίζεται για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση

5) Στις περιπτώσεις της Κοινοπραξίας το ανωτέρω σχετικό απόσπασμα Ποινικού Μητρώου θα πρέπει να προσκομίζεται για κάθε μέλος που συμμετέχει στην Κοινοπραξία

β) Φορολογική ενημερότητα.

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (από Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).

δ) Ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης

(στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρείας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν την εταιρεία ως εταίροι.

ε) Υπεύθυνη Δήλωση, ότι δεν έχει επιβληθεί από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων πρόστιμο  σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας.

στ) Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του Οικονομικού Φορέα.

Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων με δικαστική Απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού Φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν.

ή  (Ενιαίο Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας)

ζ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υφίστανται οι λόγοι αποκλεισμού που περιγράφονται στην Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Ε.Ε. Ως ΚΑΤΩΤΈΡΩ

 

 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ  ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΑΔΑΜΟΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Εορδαίας της Π.Ε Κοζάνης για το σχολικός έτος 2022-2023 (Β’ τρίμηνο) στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής για το αντικείμενο της κολύμβησης σχολικού έτους 2022-2023 (σε μορφή pdf)

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (σε μορφή docx)

 

prosklisi-neon-dromologion-metaforas-mathiton-pe-kozanis-pdm-2022-2023