Προκήρυξη για την πρόσληψη γενικού διευθυντή επί θητεία ίση με τη θητεία του Δ.Σ. του ΑΓΡΟΒΟΪΟΥ

Προκήρυξη για την πρόσληψη γενικού διευθυντή επί θητεία ίση με τη θητεία του Δ.Σ. του ΑΓΡΟΒΟΪΟΥ

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη για την πρόσληψη γενικού διευθυντή επί θητεία ίση με τη θητεία του Δ.Σ. του ΑΓΡΟΒΟΪΟΥ

Το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη με διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΟΒΟΪΟ», έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 13 του Καταστατικού του ΑΓΡΟΒΟΪΟΥ

Σύμφωνα με τα οποίο, ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να:

α)  Είναι κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Μηχανικού, Οικονομολόγου, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Νομικού

β) Έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε συναφές αντικείμενο.

Τα πρόσθετα προσόντα, καθώς και η διαδικασία πρόσληψης και αναπλήρωσης του Γενικού Διευθυντή, κατά το μέρος που δεν ρυθμίζεται αυτή διαφορετικά από διατάξεις νόμου, καθορίζονται από την απόφαση υπ.αριθμ. 3/2022 του Δ.Σ

2. Την απόφαση υπ’ αριθμ. 3/2022  του Δ.Σ με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη Γενικού Διευθυντή επί θητεία ίση με την θητεία του παρόντος Δ.Σ. του ΑΓΡΟΒΟΪΟΥ.

3. Την ανάγκη πλήρωσης της θέσης Διευθυντή του ΑΓΡΟΒΟΪΟΥ με το σύστημα της επιλογής.

Προκηρύσσει

Την πλήρωση της Θέσης του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας με το σύστημα της επιλογής και προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν (αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτήσεως) στα Γραφεία του ΑΓΡΟΒΟΪΟΥ σχετική αίτηση μαζί με (επικυρωμένα) αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και λοιπών δικαιολογητικών σε σφραγισμένο φάκελο για την κάλυψη της θέσης, όπως και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

 

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών ως γενικός διευθυντής ή σε παρόμοιο εκτελεστικό ρόλο
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και στην κατάρτιση προϋπολογισμού
 • Γνώση των επιχειρηματικών διαδικασιών και λειτουργιών (οικονομικά, τμήμα   ανθρωπίνου δυναμικού, προμήθειες, λειτουργίες, κ.λπ.)
Aναλυτικά προσόντα

 

 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Εξαιρετικές οργανωτικές και ηγετικές δεξιότητες
 • Άριστη ικανότητα διαχείρισης πληροφοριών με διακριτικότητα και    Εμπιστευτικότητα
 • Άριστη ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης
 • Ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων
 • Εμπειρία στην εύρεση, υποβολή και διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων και εύρεση χρηματοδοτήσεων από εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 • Μεταπτυχιακό τίτλο ή Διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του «ΑΓΡΟΒΟΙΟΥ»
 • Εξαιρετική γνώση Αγγλικών και επαρκή γνώση τουλάχιστον ακόμη μίας γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και πιο συγκεκριμένα προγραμμάτων MSOffice (MSWord, MSExcel,MSPowerpoint, MSAccess κ.α.)

Επισημαίνεται ότι λοιπά προσόντα θα συνεκτιμηθούν από το Δ.Σ. του ΑΓΡΟΒΟΪΟΥ, το οποίο θα προβεί στον έλεγχο και εκτίμηση των εν γένει προσόντων των υποψηφίων δυνάμενο να καλέσει αυτούς σε ειδική συνεδρίαση του για την παροχή διευκρινήσεων και πληρέστερη  ενημέρωση.

Η επιλογή ανήκει στην απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ. του ΑΓΡΟΒΟΪΟΥ, η δε πρόσληψη θα γίνει με απόφαση αυτού και θα ολοκληρωθεί μόνο με την σύνταξη και υπογραφή σχετικής σύμβασης εργασίας με εκείνον εκ των υποψηφίων που θα επιλεγεί.

Η αίτηση του/της ενδιαφερομένου/νης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο/η ενδιαφερόμενος/η σε επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους.

Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.

Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Χρόνος υποβολής ενστάσεων επί της απόφασης πρόσληψης, πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται (αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτήσεως) σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της εταιρείας (Δημαρχείο Δήμου Βοΐου, Πλατεία Τσιστοπούλου 5, Σιάτιστα)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 24653 50103 και 2465350106 από 9.00 π.μ. έως 1.00 μ.μ.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΑΓΡΟΒΟΪΟΥ

Ζευκλής Χρήστος

 

 

Συνημμένα:

Η Προκήρυξη για την πρόσληψη γενικού διευθυντή επί θητεία ίση με τη θητεία του Δ.Σ. του ΑΓΡΟΒΟΪΟΥ (pdf)

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης