Προκηρύξεις θέσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης ορισμού ενός ειδικού εμπειρογνώμονα στην Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης ορισμού ενός ειδικού εμπειρογνώμονα στην Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να ορίσει έναν ειδικό εμπειρογνώμονα (φυσικό πρόσωπο) σε θέματα οικονομίας, χρηματοδοτήσεων και ανάπτυξης που θα συμμετέχει στην Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) και στο πλαίσιο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν κλειστό Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Γραφείο Περιφερειάρχη, ΖΕΠ Κοζάνης, Τ.Κ. 50131, μέχρι τη Δευτέρα 25/09/2017 και ώρα 14:00.

Ο Φάκελος Συμμετοχής θα πρέπει να έχει την ένδειξη:

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης ορισμού ενός ειδικού εμπειρογνώμονα στην Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν γίνονται αποδεκτοί και θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Η παρούσα δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο (Εθνικό και τοπικό) καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο.

Υπεύθυνη για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Φεσατίδου Νατάσα, διεύθυνση: ΖΕΠ, 50131 Κοζάνη, τηλέφωνο: 2461052610-13, e-mail: info@pdm.gov.gr.

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο επίσης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Δυτικής Μακεδονίας καθώς και της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. (www.pdm.gov.gr), (www.evekozani.gr), (www.ebef.gr), (www.Epimelitiriogrevenon.gr), (www.kastoriachamber.gr), (www.etean.gr) αντίστοιχα.

Η επιλογή και ο ορισμός του ειδικού εμπειρογνώμονα θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη

Δυτικής Μακεδονίας, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.

Κοζάνη, 6/9/2017

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης

Διαβάστε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή

πρότασης ορισμού ενός ειδικού εμπειρογνώμονα στην Επενδυτική Επιτροπή του

Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

(ΤΑΔΥΜ) εδώ

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης