Μετατάξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων με μετάταξη υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, κατόπιν της απόφασης της υπ’ αρ. 8/02.07.2015 συνεδρίασης της Συγκλήτου, προτίθεται να καλύψει τις πολύ αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Ιδρύματος με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3528/2007 για παραμεθόριες περιοχές.

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με μετάταξη υπαλλήλων είναι οι ακόλουθες:

Διαβάστε εδώ την Πρόσκληση (6ΚΧΘ469Β7Λ-36Λ)

Οι μετατάξεις θα γίνουν χωρίς γνώμη Υπηρεσιακών Συμβουλίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 168 παρ. 1 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/09.02.2007 τ. Α΄), των άρθρων 78 και 182 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28.06.2007 τ. Α΄), του άρθρου 9 παρ. 22 και 23 του Ν.2266/1994 (ΦΕΚ 218/13.12.1994 τ. Α΄), του άρθρου 68 παρ.1 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/22.08.2011 τ. Α΄), του άρθρου 35 παρ.5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27.10.2011 τ. Α΄), του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/04.09.2009 τ. Α΄), του άρθρου 36 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26.03.2015 τ. Α΄), όπως ισχύουν, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας και εν γένει της προσωπικότητάς τους. Τα ανωτέρω προσόντα δύνανται να εκτιμηθούν κατά την προσωπική συνέντευξη στην οποία θα κληθούν οι υποψήφιοι.