Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης εικοσιένα (21) αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρίς δημοσίευση Διακήρυξης

Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης εικοσιένα (21) αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρίς δημοσίευση Διακήρυξης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης εικοσιένα (21) αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρίς δημοσίευση Διακήρυξης

Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους, χωρίς δημοσίευση Διακήρυξης, αδιάθετων Δρομολογίων της 1ης Πρόσκλησης υποβολής Προσφορών του Δ.Σ.Α.

(σύμφωνα µε τους επισυναπτόμενους πίνακες)

Α/Α Συστήματος

ΕΣΗΔΗΣ 221155

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΣΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Άμεσα  14/09/2023, 15:00

 

Η ΠΕ Κοζάνης προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της ανάθεσης εικοσιένα (21) αδιάθετων δρομολογίων της ΟΜΑΔΑΣ 5, της 1ης Πρόσκλησης του ΔΣΑ μεταφοράς μαθητών ΠΕ Κοζάνης ΠΔΜ για τις σχολικές περιόδους:

Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2023,

Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2024 &

Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί σε ένα ενιαίο στάδιο με την ανάθεση.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για ένα ή περισσότερα τμήματα σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα Πίνακα.

Σημειώνεται ότι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα (δρομολόγια ή ομάδα δρομολογίων). Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά αφορά στο σύνολο του κάθε τμήματος.

– Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για μέχρι 2 δρομολόγια ανά άδεια ταξί για το Τμήμα των μεμονωμένων δρομολογίων ανά ζώνη ώρας.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

 

Συνημμένα:

  1. Η Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης εικοσιένα (21) αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρίς δημοσίευση Διακήρυξης (pdf)
  2. Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών μεταφορέων επί ποινή αποκλεισμού (docx)
  3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (docx)

 

prosklisi-diapragmateysis-adiathetwn-dromologiwn

 

Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης εικοσιένα (21) αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρίς δημοσίευση Διακήρυξης