Μετατάξεις

Πρόσκληση απόσπασης (18) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού του Υπ.Οικονομικών

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση απόσπασης δεκαοχτώ (18) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

1. Το Υπουργείο Οικονομικών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α΄/30-03-2012) προτίθεται να προβεί στην απόσπαση δεκαοκτώ (18) υπαλλήλων από υπηρεσίες του Δημοσίου, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για την κάλυψη αναγκών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας – Γραφείο Ελληνικού.
Ειδικότερα:

Β8ΤΟΗ-8Ω6

2. Διάρκεια & Διαδικασία Αποσπάσεων:
Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων ορίζεται σε τρία (3) έτη με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα.
Οι αποσπάσεις υλοποιούνται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και με την επιφύλαξη της παραγράφου 16 του άρθρου ένατου του Ν4057/2012.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σε δυο φάσεις:
Α) επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων βάσει του βιογραφικού σημειώματος, συνυπολογίζοντας τα τυπικά τους προσόντα, την τεχνική εμπειρία και τις δεξιότητες τους. Β) συνέντευξη
Σκοπός της συνέντευξης είναι η επαλήθευση των δηλωθέντων προσόντων και εμπειρίας καθώς και η εκτίμηση των ουσιαστικών προσόντων των υποψήφιων, όπως: αποδοτικότητα, ικανότητα συνεργασίας, συμπεριφορά.