Μετατάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ).

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης – Ε.Ο.ΑΝ., πρώην Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και υπάγεται στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσιακές του ανάγκες στα πλαίσια της αρχικής στελέχωσής του, και λαμβάνοντας προς τούτο υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 7 του ν. 2939/2001 (Α΄ 179) περί των θέσεων του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ., όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 7 του ν. 3854/2010 (Α΄ 94)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4042/2012 (Α’ 24) περί μετονομασίας του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. σε Ε.Ο.ΑΝ.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 99/2008 (Α΄ 154) περί της συγκρότησης διάρθρωσης και λειτουργίας του Ε.Ο.ΑΝ.

76ΧΦ46Ψ8ΟΖ-ΖΝ2