Προμήθεια Μηχανημάτων έργου & οχημάτων

Προμήθεια Μηχανημάτων έργου & οχημάτων για την Δ.Τ.Ε. Π.Ε Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια Μηχανημάτων έργου & οχημάτων για την Δ.Τ.Ε. Π.Ε Κοζάνης για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε Κοζάνης

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, του υποέργου «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου & οχημάτων για την Δ.Τ.Ε. Π.Ε Κοζάνης»,  της Πράξης «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου & οχημάτων για την  Δ.Τ.Ε. Π.Ε Κοζάνης για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε Κοζάνης», με Κωδ. ΟΠΣ 5071329, η οποία έχει ενταχθεί  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», του άξονα Προτεραιότητας 5  «Προώθηση προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη & διαχείριση κινδύνων», με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Αρ. Διακ. 23/2022

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:

Ομάδα 1: 183386,

Ομάδα 2: 183388,

Ομάδα 3: 183389,

Ομάδα 4: 183390,

Ομάδα 5: 183391

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997769589
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS EL 53, EL 531
Τηλέφωνο 2461351194 (Θέματα Διαγωνιστικής Διαδικασίας), 2461351207 (Θέματα Τεχνικών Προδιαγραφών)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) x.toumpas@pdm.gov.gr & d.mokias@pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Χρ. Τούμπας (Θέματα Διαγωνιστικής Διαδικασίας) & Δημήτιος Μοκιας (Θέματα Τεχνικών Προδιαγραφών)
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pdm.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α)  Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

 Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και διαχείριση κινδύνων, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2945/10-8-2021 (ΑΔΑ ΨΒΠΕ7ΛΨ-3ΧΛ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 961/16-03-2022 (ΑΔΑ 647Α7ΛΨ-ΧΒΡ) Πράξη και έχει λάβει κωδικό MIS 5071329.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 9479 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022  του Φορέα.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η αποφάση με αρ. πρωτ.  9617/18-01-2023 ( ΑΔΑ 6ΓΨΨ7ΛΨ-Ρ07) ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 και έλαβΕ α/α 746 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, ΕΠ 0051, αριθ. ενάριθ. έργου ΣΑΕΠ 2021ΕΠ00510058).

Συνημμένα:

  • Η Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, του υποέργου «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου & οχημάτων για την Δ.Τ.Ε. Π.Ε Κοζάνης» (pdf)

 

diakiryxi-23-2023-promitheia-michanimaton-ergoy-ochimaton-dte-pekozanis